Vnútorný poriadok kúpeľov FLEXUM Thermal&Spa

Zakúpením ktorejkoľvek zo služieb kúpeľov hosť berie na vedomie podmienky uvedené vo vnútornom poriadku kúpeľov a súhlasí s ďalšími predpismi vzťahujúcimi sa na Flexum Thermal & Spa a ďalšími predpismi týkajúcimi sa kúpeľov.

 1. Informácie o otváracích hodinách a aktuálnych cenách nájdete na tabuli vedľa vchodu a v cenníku. Po záverečnej sú všetci hostia povinní opustiť kúpeľný areál.
 2. Do kúpeľného areálu možno vstúpiť len s platnou vstupenkou. Doklad/faktúru o zakúpení vstupenky je nutné ponechať si počas celého pobytu v zariadení.
 3. Vstup do kúpeľného areálu, využívanie služieb a používanie ležadiel sa uskutočňujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv melie“. V kúpeľoch je obmedzený počet ležadiel. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné nepríjemnosti, ktoré z toho môžu vyplynúť. Ležadlá umiestnené vedľa bazénov a v odpočívacích priestoroch je prísne zakázané premiestňovať na trávnaté plochy! Tam možno používať iba ležadlá vyhradené na tento účel!
 4. Vstupné „hodiny“ vystavené pri pokladni sú platné iba v deň vystavenia a oprávňujú na jeden vstup za deň. Nemôžu byť spätne odkúpené/vyplatené sú neprenosné. Za stratené vstupné hodiny sú naši hostia povinní zaplatiť príplatok 3000 HUF.
 5. Kúpele a služby možno využívať iba na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko. To sa týka najmä častí plaveckých bazénov s hlbokou vodou, šmýkačiek, hračiek a pomôcok na cvičenie. Na kúpalisku je zakázané hrať hry alebo sa správať spôsobom, ktorý ohrozuje fyzickú integritu vlastnú alebo iných a narušuje pokoj ostatných návštevníkov.
 6. Nezodpovedáme za žiadne nehody, zranenia alebo škody, ktoré vzniknú zavinením hosťa alebo nesprávnym používaním zariadení.
 7. Do areálu kúpeľov je zvieratám vstup zakázaný!
 8. Nenesieme zodpovednosť za technické dôvody spadajúce mimo nášho zavinenia (napr. zlyhanie bankových terminálov, výpadok prúdu, poškodenia spôsobené hosťami – napr. znečistenie vody, atď.).
 9. Využívanie zliav sa riadi našimi internými pokynmi a je povinnosťou a zodpovednosťou pokladníkov dodržiavať ich. Zľavy nemožno žiadať dodatočne, tj. po zakúpení vstupenky alebo po opustení pokladne.
 10. Darčekové poukážky nemožno zameniť za hotovosť, z ich hodnoty nemôže byť vrátená hotovosť a nemôžu byť vymenené za inú službu. Darčekové poukážky nemôžu byť použité po skončení doby platnosti.
 11. Za veci uložené v skrinkách alebo ponechané bez dozoru v kúpeľných priestoroch nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
 12. Deti mladšie ako 14 rokov sa môžu zdržiavať v areáli kúpeľov iba v sprievode dospelej osoby a služby a hračky môžu využívať výlučne pod stálym dohľadom dospelého a na jeho zodpovednosť.
 13. Vedúci detských skupín sú zodpovední za dodržiavanie a presadzovanie vnútorného poriadku kúpeľov. Vedúci a sprevádzajúce osoby v skupinách detí sú povinní venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti detí a ich majetku a dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu ich života alebo zdravia.
 14. Komplex Svet sáun je možné využívať v plavkách aj bez plaviek.
 15. Deti do 12 rokov nemajú povolený vstup do Sveta sáun.
 16. Vo Svete sáun žiadame o zachovanie ticha! Kvôli zachovaniu nerušeného odpočinku je zakázané prinášať do Sveta sáun technické zariadenia (mobilný telefón, prenosný počítač, smartfón, kamera, fotoaparát atď.) a to aj pokiaľ sú vypnuté!
 17. Osoby mladšie ako 14 rokov smú používať termálny bazén iba na základe písomného odporúčania lekára a v súlade s ďalšími pravidlami upravujúcimi využívanie bazénu (ticho, doba pobytu atď.)
 18. Používanie šmýkačiek, sauny, kúpeľných procedúr a kúpeľných bazénov sa riadi osobitnými predpismi, inými normami, informačnými tabuľami a vnútornými pokynmi. Ďalšie informácie Vám poskytnú plavčíci a personál sauny, resp. informačné tabule.
 19. Využívanie termálnych bazénov je kontraindikované v týchto prípadoch: ťažké srdcové zlyhania, zlyhania krvného obehu a dýchania, inkontinencia, nádorové ochorenia, akútne zápalové ochorenia, tuberkulóza, trombóza, kŕčové žily a tehotenstvo. Odporúčaná maximálna dĺžka pobytu v termálnej vode: max. 3 x 20 minút denne.
 20. Bazény sa nesmú používať v týchto prípadoch: osoby s horúčkou, infekčným ochorením, mokvajúcimi, otvorenými ranami, hostia v podnapitom stave, osoby so zanedbaným zovňajškom, pod vplyvom drog alebo iných omamných látok.
 21. Nerušte pokoj ostatných hlasnými prejavmi a nemorálnym správaním!
 22. Všetci návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi plavčíkov a strážcov bazénov! Zákazové, výstražné a informačné tabule vedľa bazénov a šmýkačiek sú povinné pre všetkých hostí!
 23. Papuče sú v areáli kúpeľov povinné. Vezmite prosím na vedomie, že dlažba okolo bazénov môže byť mokrá, čím sa zvyšuje riziko pošmyknutia. Venujte osobitnú pozornosť riziku pošmyknutia!
 24. Aby sa predišlo úrazom, venujte osobitnú pozornosť vzájomnej bezpečnosti!
 25. Sprchovanie a umývanie nôh sú povinné pred vstupom do bazénov! Pred tým je treba sa v šatni dôkladne umyť mydlom – osobitnú pozornosť venujte partiám v záhyboch tela! Osobitná pozornosť venuje používaniu šatní. Nahota nie je povolená v šatniach a na chodbách: považuje sa to za akt porušujúci dobrú morálku. Pohybovať sa bez plaviek je povolené LEN v uzavretých sprchách a v saune!
 26. Je zakázané skákať z okraja bazénov do vody. Loptové hry sú povolené iba v určených bazénoch!
 27. Je ZAKÁZANÉ vstupovať do uzavretých priestorov a do servisných miestností!
 28. Fajčenie a stravovanie je povolené iba vo vyhradených priestoroch. ZAKÁZANÉ je v priestoroch bazénov alebo v bazéne konzumovať jedlo alebo nápoje a prinášať sem sklenené predmety!
 29. Je prísne zakázané vynášať z kúpeľov predmety, ktoré sú majetkom kúpeľov!
 30. Nájdené predmety odovzdajte v pokladni, kde ich naši kolegovia zaregistrujú. Ak sa oprávnený vlastník nájdeného predmetu prihlási, musí predložiť svoj identifikačný doklad a prevzatie predmetu potvrdiť podpisom.
 31. V prípade údržby zariadenia, technických problémov alebo zásahu vyššej moci kúpele vylučujú zodpovednosť za škody.
 32. Akékoľvek neobvyklé udalosti – zranenie osôb, požiar, prítomnosť nebezpečného prostriedku alebo predmetu – oznámte personálu, ktorý je povinný okamžite konať v súlade s platnými predpismi. V prípade mimoriadnej situácie sa musia prísne dodržiavať pokyny zamestnancov.
 33. Dodržiavanie tohto vnútorného poriadku je povinné pre všetkých hostí zdržiavajúcich sa v priestoroch kúpeľov. Každý, kto poruší tieto pravidlá alebo úmyselne poškodí alebo odcudzí kúpeľné vybavenie, bude zodpovedný za škody, môže byť proti nemu zahájené priestupkové konanie, môže byť vykázaný z kúpeľného areálu, zamestnanci mu môžu odmietnuť poskytnúť kúpeľné služby a zo strany kúpeľov budú zahájené potrebné postupy. V takom prípade hosť nebude mať nárok na protiplnenie za kúpenú vstupenku alebo zakúpenú službu.
 34. Parkovisko používa každý na svoje vlastné riziko! Kúpele nezodpovedajú za predmety a hodnoty ukradnuté z vozidla!
 35. V súvislosti so spôsobom poskytovania služieb, ich kvalitou a správaním sa personálu môžu návštevníci kúpeľov zaznamenať svoje pripomienky sťažnosti a prejavy uznania do knihy prianí a sťažností, ktorá je k dispozícii v pokladni.
 36. V bazénoch možno plávať, resp. kúpať sa IBA v plavkách. Ak máte oblečené iné textílie, plavčík má právo vykázať Vás z bazéna.
 37. Vstup do bazéna v papučiach alebo v inej obuvi je prísne ZAKÁZANÝ!
 38. Tento vnútorný poriadok je povinný pre všetkých hostí zdržiavajúcich sa v areáli kúpeľov. Naši hostia môžu svoje sťažnosti adresovať aj príslušným dozorným orgánom: Notárstvo mesta Mosonmagyaróvár– H-9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11. Tel: +36/96/577-802 Okresný úrad v Győri, oddelenie technických licencií, odbor ochrany spotrebiteľa a zamestnanosti – oddelenie ochrany spotrebiteľa – H-9022 Győr, Türr István u. 7. Tel: +36/96/795-951

Od dnešního dne (24.03.2024) bude náš zážitkový bazén 3. na 1,5 měsíc uzavřen z důvodu rekonstrukce!

Děkujeme za pochopení!